Relation Prediction Paper List

id Title Authors Publication Year PDF Code
1 Visual Relationship Detection with Language Priors Cewu Lu, Ranjay Krishna, Michael Bernstein, Li Fei-Fei ECCV 2016 Oral 2016 Link Link
2 Scene Graph Generation by Iterative Message Passing Danfei Xu, Yuke Zhu, Christopher B. Choy, Li Fei-Fei CVPR 2017 2017 Link Link
3 Detecting and Recognizing Human-Object Interactions Georgia Gkioxari, Ross Girshick, Piotr Dollár, Kaiming He CVPR 2018 Spotlight 2017 Link ---
4 Neural Motifs: Scene Graph Parsing with Global Context Rowan Zellers, Mark Yatskar, Sam Thomson, Yejin Choi CVPR 2018 2017 Link Link
5 Visual Genome: Connecting Language and Vision Using Crowdsourced Dense Image Annotations Ranjay Krishna, Yuke Zhu, Oliver Groth, Justin Johnson, Kenji Hata, Joshua Kravitz, Stephanie Chen, Yannis Kalantidis, Li-Jia Li, David A. Shamma, Michael S. Bernstein, Fei-Fei Li IJCV 2017 2016 Link ---
6 Detecting Visual Relationships with Deep Relational Networks Bo Dai, Yuqi Zhang, Dahua Lin CVPR 2017 Oral 2017 Link Link
7 Learning Object Interactions and Descriptions for Semantic Image Segmentation Guangrun Wang, Ping Luo, Liang Lin, Xiaogang Wang CVPR 2017 2017 Link ---
8 Learning to Detect Human-Object Interactions Yu-Wei Chao, Yunfan Liu, Xieyang Liu, Huayi Zeng, Jia Deng WACV 2018 2017 Link Link
9 Visual Translation Embedding Network for Visual Relation Detection Hanwang Zhang, Zawlin Kyaw, Shih-Fu Chang, Tat-Seng Chua CVPR 2017 2017 Link Link
10 Pixels to Graphs by Associative Embedding Alejandro Newell, Jia Deng NIPS 2017 2017 Link Link
11 Scene Graph Generation from Objects, Phrases and Region Captions Yikang Li, Wanli Ouyang, Bolei Zhou, Kun Wang, Xiaogang Wang ICCV 2017 2017 Link Link
12 ViP-CNN: Visual Phrase Guided Convolutional Neural Network Yikang Li, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Xiao'ou Tang CVPR 2017 2017 Link ---
13 Scaling Human-Object Interaction Recognition through Zero-Shot Learning Liyue Shen, Serena Yeung, Judy Hoffman, Greg Mori, Li Fei-Fei WACV 2018 2018 Link ---
14 Deep variation-structured reinforcement learning for visual relationship and attribute detection Xiaodan Liang, Lisa Lee, Eric P. Xing CVPR 2017 Spotlight 2017 Link ---
15 Generating Triples with Adversarial Networks for Scene Graph Construction Matthew Klawonn, Eric Heim AAAI 2018 2018 Link ---
16 Scene Graph Parsing as Dependency Parsing Yu-Siang Wang, Chenxi Liu, Xiaohui Zeng, Alan Yuille NAACL 2018 Oral 2018 Link Link
17 Large-Scale Visual Relationship Understanding Ji Zhang, Yannis Kalantidis, Marcus Rohrbach, Manohar Paluri, Ahmed Elgammal, Mohamed Elhoseiny AAAI 2019 2018 Link ---
18 Visual Relationship Detection Based on Guided Proposals and Semantic Knowledge Distillation François Plesse, Alexandru Ginsca, Bertrand Delezoide, Françoise Prêteux ICME 2018 2018 Link ---
19 Factorizable Net: An Efficient Subgraph-based Framework for Scene Graph Generation Yikang Li, Wanli Ouyang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Chao Zhang, Xiaogang Wang ECCV 2018 2018 Link Link
20 Object Relation Detection Based on One-shot Learning Li Zhou, Jian Zhao, Jianshu Li, Li Yuan, Jiashi Feng Arxiv 2018 Link ---
21 Zoom-Net: Mining Deep Feature Interactions for Visual Relationship Recognition Guojun Yin, Lu Sheng, Bin Liu, Nenghai Yu, Xiaogang Wang, Jing Shao, Chen Change Loy ECCV 2018 2018 Link Link
22 Detecting Visual Relationships Using Box Attention Alexander Kolesnikov, Christoph H. Lampert, Vittorio Ferrari Arxiv 2018 Link ---
23 Tensorize, Factorize and Regularize: Robust Visual Relationship Learning Seong Jae Hwang, Sathya N. Ravi, Zirui Tao, Hyunwoo J. Kim, Maxwell D. Collins, Vikas Singh CVPR 2018 2018 Link ---
24 HCVRD: A Benchmark for Large-Scale Human-Centered Visual Relationship Detection Bohan Zhuang, Qi Wu, Chunhua Shen, Ian Reid, Anton van den Hengel AAAI 2018 2018 Link ---
25 Actor-Centric Relation Network Chen Sun, Abhinav Shrivastava, Carl Vondrick, Kevin Murphy, Rahul Sukthankar, Cordelia Schmid ECCV 2018 2018 Link ---
26 Learning Human-Object Interactions by Graph Parsing Neural Networks Siyuan Qi, Wenguan Wang, Baoxiong Jia, Jianbing Shen, Song-Chun Zhu ECCV 2018 2018 Link Link
27 Graph R-CNN for Scene Graph Generation Jianwei Yang, Jiasen Lu, Stefan Lee, Dhruv Batra, Devi Parikh ECCV 2018 2018 Link Link
28 LinkNet: Relational Embedding for Scene Graph Sanghyun Woo, Dahun Kim, Donghyeon Cho, In So Kweon NIPS 2018 2018 Link ---
29 Transferable Interactiveness Prior for Human-Object Interaction Detection Yong-Lu Li, Siyuan Zhou, Xijie Huang, Liang Xu, Ze Ma, Hao-Shu Fang, Yan-Feng Wang, Cewu Lu Arxiv 2018 Link ---
30 Scene Graph Generation via Conditional Random Fields Weilin Cong, William Wang, Wang-Chien Lee Arxiv 2018 Link ---
31 No-Frills Human-Object Interaction Detection: Factorization, Appearance and Layout Encodings, and Training Techniques Tanmay Gupta, Alexander Schwing, Derek Hoiem Arxiv 2018 Link ---
32 An Interpretable Model for Scene Graph Generation Ji Zhang, Kevin Shih, Andrew Tao, Bryan Catanzaro, Ahmed Elgammal Arxiv 2018 Link ---
33 Attentive Relational Networks for Mapping Images to Scene Graphs Mengshi Qi, Weijian Li, Zhengyuan Yang, Yunhong Wang, Jiebo Luo Arxiv 2018 Link ---
34 Scene Dynamics: Counterfactual Critic Multi-Agent Training for Scene Graph Generation Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Xiangnan He, Shiliang Pu, Shih-Fu Chang Arxiv 2018 Link ---
35 Learning to Compose Dynamic Tree Structures for Visual Contexts Kaihua Tang, Hanwang Zhang, Baoyuan Wu, Wenhan Luo, Wei Liu Arxiv 2018 Link ---
36 Context-Dependent Diffusion Network for Visual Relationship Detection Zhen Cui, Chunyan Xu, Wenming Zheng, Jian Yang Arxiv 2018 Link ---
37 Image Generation from Layout Bo Zhao, Lili Meng, Weidong Yin, Leonid Sigal arxiv 2018 Link ---
38 Image Generation from Scene Graphs Justin Johnson, Agrim Gupta, Li Fei-Fei arxiv 2018 Link Link
39 Grounded Human-Object Interaction Hotspots from Video Tushar Nagarajan, Christoph Feichtenhofer, Kristen Grauman Arxiv 2018 Link ---
40 Mapping Images to Scene Graphs with Permutation-Invariant Structured Prediction Roei Herzig, Moshiko Raboh, Gal Chechik, Jonathan Berant, Amir Globerson NIPS 2018 Link ---
41 Detecting rare visual relations using analogies Julia Peyre, Ivan Laptev, Cordelia Schmid, Josef Sivic Arxiv 2018 Link ---
42 Visual Social Relationship Recognition Junnan Li, Yongkang Wong, Qi Zhao, Mohan S. Kankanhalli Arxiv 2018 Link ---
43 Multi-modal Learning with Prior Visual Relation Reasoning Zhuoqian Yang, Jing Yu , Chenghao Yang, Zengchang Qin, Yue Hu Arxiv 2018 Link ---
44 Rethinking Visual Relationships for High-level Image Understanding Yuanzhi Liang, Yalong Bai, Wei Zhang, Xueming Qian, Li Zhu, Tao Mei arxiv 2019 Link ---
45 BLOCK: Bilinear Superdiagonal Fusion for Visual Question Answering and Visual Relationship Detection Hedi Ben-younes, Rémi Cadene, Nicolas Thome, Matthieu Cord AAAI 2019 Link ---
47 MULTI-GRANULARITY REASONING FOR SOCIAL RELATION RECOGNITION FROM IMAGES Meng Zhang , Xinchen Liu , Wu Liu , Anfu Zhou , Huadong Ma , Tao Mei Arxiv 2019 Link ---
48 Deeply Supervised Multimodal Attentional Translation Embeddings for Visual Relationship Detection Nikolaos Gkanatsios, Vassilis Pitsikalis, Petros Koutras, Athanasia Zlatintsi, Petros Maragos Arxiv 2019 Link ---
49 Graphical Contrastive Losses for Scene Graph Generation Ji Zhang, Kevin J. Shih , Ahmed Elgammal , Andrew Tao2, Bryan Catanzaro Arxiv 2019 Link ---
50 Knowledge-Embedded Routing Network for Scene Graph Generation Tianshui Chen, Weihao Yu, Riquan Chen, Liang Lin cvpr 2019 Link ---